Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad (MR) vindt overleg plaats tussen directie enerzijds en ouders en leerkrachten anderzijds. De MR van de Kinderburg bestaat uit zes leden, waar van er drie uit en door de oudergeleding gekozen zijn en drie uit en door het team. De zittingsduur is drie jaar, met mogelijkheid tot herverkiezing. Het klimaat van de Kinderburg kenmerkt zich door een direct open en menselijk contact. In dat klimaat past een MR waarin overleg wordt gevoerd met als resultaat een transparant beleid. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals:

personeelsbeleid, begroting van de school, lesmethoden,  schoolplan en schoolgids, zorgplan, groep formatie,
vakantierooster / studiedagen.

De MR adviseert de directie bij deze schoolzaken en heeft bij een aantal punten instemmingsrecht. De Kinderburg is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Sophia Stichting. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van alle Sophiascholen.

Leden 2018-2019

Ouders:

Martijn Jonker, vader van  Thijmen

Tanja van Harn, moeder van Nora en Thomas

Daphne Bisschops, moeder van Teun, Jan en Fien 

Leerkrachten:

Kelly Duivenvoorden

Jolanda Mosselaar

Ragonda van Tol

adviserend lid: Adelheid Bierman